Návštěvní řád

Provozní řád památníku

1.     Všeobecná ustanovení

 • Národní kulturní památka Památníku Zámeček Pardubice je organizací s vlastní právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je statutární město Pardubice. Památník tvoří budova č.p. 558 a jeho adresa je: Průmyslová 558, Pardubice 530 03.
 • Provoz Památníku zajišťuje ředitel. V době jeho nepřítomnosti provoz zajišťuje jím pověřená osoba. Jemu jsou podřízeni pracovníci, kteří obsluhují pokladnu, provázejí návštěvníky a udržují jeho chod.
 • Všechny osoby nacházející se v Památníku jsou povinni řídit se pokyny ředitele, nebo jím pověřené osoby a tímto provozním řádem.

2.     Návštěvní doba

Otevírací doba Památníku Zámeček pro rok 2022 – pro veřejnost

 • březen až červen, září až listopad
  út-pá od 13:00 do 17:00
  so-ne od 10:00 do 17:00
 • červenec a srpen
  út-ne od 10:00 do 17:00
 • prosinec až únor
  so-ne od 10:00 do 17:00
  út-pá pouze pro organizované skupiny o pěti a více lidech

Zavíracím dnem v týdnu pro veřejnost je pondělí.

Otevírací doba Památníku Zámeček – pro školní skupiny

 • září až červen
  po-pá od 8:00 do 13:00

3.     Ceny vstupného, upomínkových předmětů, občerstvení a publikací

Ceny vstupného jsou stanoveny následovně:

 • základní vstupné        90 Kč 
 • snížené vstupné         50 Kč             
  (děti 6 - 15 let, studenti, osoby starší 65 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP-P, IYTC, ITIC, ISIC, SCHOLAR)
 • rodinné vstupné         220 Kč            
  (2 dospělí + max. 2 děti)
 • vstupné zdarma                                 
  (držitelé průkazu válečných veteránů, učitelé doprovázejí skupinu žáků, členové ICOM, AMG, ZMS, děti do 6 let, držitelé Zlaté Jánského plakety)
 • ceny vstupného pro školní skupiny 50 Kč za dítě, organizované skupiny 90 Kč za jednotlivce, pedagog, lektor, průvodce skupiny zdarma
 • skupiny (organizované i školní) nad 20 lidí mají nárok na 10% slevu
 • žadatel o slevu/vstup zdarma doloží oprávněnost patřičným dokladem
 • upomínkové předměty, publikace a občerstvení je možno zakoupit v pokladně památníku. Cenu upomínkových předmětů, publikací a občerstvení stanovuje zřizovatel. Ceník je k dispozici u pokladny.

4.     Ochrana a bezpečnost sbírek a ochrana majetku PZP

 • Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny službu konajících pracovníku PZP. Při porušení provozního řádu, neuposlechnutí pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností sbírek, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu bez náhrady zaplaceného vstupného.
 • Děti do 10 let smí vstupovat do objektu pouze v doprovodu dospělých osob, které za jim svěřené děti ručí.
 • Při skupinových návštěvách nese zodpovědnost vedoucí skupiny (učitel, vychovatel, ext. průvodce).
 • Je zakázáno dotýkat se bez povolení pracovníků Památníku vystavených sbírkových předmětů (exponátů), skel vitrín, ostatního výstavního zařízení. Návštěvníci nesmí poškozovat nebo zneužívat věcné prostředky požární ochrany. V případě, že návštěvník zaviní poškození nebo zničení, popřípadě odcizení některých výše uvedených věcí, je povinen uhradit majiteli způsobenou škodu.
 • V prostorách Památníku není dovoleno fotografovat a filmovat ve velkém rozsahu bez předem vydaného souhlasu ředitele.
 • Je zakázáno konzumovat pokrmy a nápoje uvnitř budovy Památníku, výjimku tvoří prostor recepce a akce schválené provozovatelem.
 • Je striktně zakázáno vstupovat do Památníku se znečistěným oděvem či obuví, opilý či pod vlivem návykových látek. Je zakázáno vstupovat do budovy Památníku se zvířaty.
 • Návštěvník svým vstupem do prostor Památníku dává souhlas k tomu, aby Památník mohl pořídit fotografie návštěvníků, které budou použity výhradně k účelům propagace Památníku. Tento souhlas s pořízením fotografií a s jejich následným použitím k propagaci se uděluje na dobu neurčitou.
 • Návštěvník nesmí svým chováním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky Památníku. Nesmí též vstupovat do expozic s deštníky, nadměrně velkými batohy a zavazadly. Doklady, peníze, telefony a cenné předměty jsou návštěvníci povinni vždy nosit s sebou.

5.     Kulturní a společenské akce

 • Kulturní a společenské akce v památníku mohou být pořádány zřizovatelem, jeho zaměstnanci nebo provozovatelem. Vstupné pro akce pořádané zřizovatelem nebo provozovatelem stanoví provozovatel.

6.     Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

 • Uvnitř objektu je striktně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků PZP.
 • V případě úrazu návštěvníka zajistí službu konající zaměstnanec první pomoc nebo přivolání lékařské pomoci. O úrazu sepíše protokolární záznam a odevzdá jej nejpozději do jednoho dne nadřízenému pracovníkovi.
 • Vzhledem k nestejným úrovním podlah v jednotlivých částech Památníku jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti.

7.     Závěrečná ustanovení

 • PZP nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Provozního řádu PZP.
 • Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo v památníku zápisem do Návštěvní knihy, která je k dispozici ve vstupní síni. Žádosti, návrhy a stížnosti je třeba adresovat vedení památníku.
 • Tento provozní řád vstupuje v platnost dnem podpisu ředitele Památníku Zámeček Pardubice.

V Pardubicích dne 1.10.2021

________________________________________________________________________________________

 

Návštěvní řád pietního místa Památník Zámeček

(národní kulturní památka)

 

1.     Obecná ustanovení

 • Areál, pro který platí tento návštěvní řád, je vymezen v katastru nemovitostí dle zápisu na listu vlastnictví č. 5001 pro obec Pardubice a katastrální území Pardubičky (viz grafický zákres níže). Areál pietního místa tvoří významnou nemovitou národní kulturní památku a její ochranné pásmo, která upravují a vymezují příslušné právní předpisy. Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených osob.
 • Vlastníkem a provozovatelem areálu pietního místa Památník Zámeček je statutární město Pardubice. Provozovatelem expozice Památníku Zámeček je příspěvková organizace statutárního města Pardubice Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace, IČO: 09812806, se sídlem Pardubice, Staré Město, Pernštýnské náměstí čp. 1, PSČ 530 21.
 • Účelem návštěvního řádu je především vymezení pravidel chování a stanovení podmínek užívání tohoto pietního místa, za nichž je možné plnit jeho historické, kulturní a výchovně-vzdělávací poslání.
 • Pietní místo může navštívit a užívat každý v souladu s pravidly tohoto návštěvního řádu.
 • Návštěvní řád se vztahuje na veškeré fyzické a právnické osoby, které se na území pietního místa nacházejí nebo v něm vyvíjejí činnost.
 • Vstup do areálu pietního místa není časově omezený. Vyžádá-li si to aktuální provozní či bezpečnostní situace (nepříznivé povětrnostní podmínky, provádění neodkladných udržovacích prací, revitalizace zeleně apod.), může být vstup do areálu omezen či zakázán.
 • Expozice Památníku Zámeček je přístupna v provozní době, která je uvedena na vstupu do objektu a na webových stránkách zamecek-memorial.cz. Provozní doba expozice může být podle provozních podmínek upravena.
 • Vstup do areálu Památníku Zámeček je bezplatný. Za prohlídku expozice Památníku Zámeček se platí vstupné. Informace o jeho výši a způsobu úhrady a o případných aktuálních změnách týkajících se prohlídek jsou k dispozici na webových stránkách zamecek-memorial.cz.
 • Pořádání kulturních a společenských akcí je povoleno jen s písemným svolením a v souladu s pokyny udělenými Městským obvodem Pardubice IV a organizací Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace.
 • Veškerá cestní síť v areálu pietního místa není určena pro jízdu na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech, bruslích apod. Mlatové cesty jsou určeny výhradně pro pěší provoz.
 • Travnaté plochy nejsou určeny pro sport ani stanování.

2.     V areálu pietního místa Památníku Zámeček je zakázáno:

 • chodit mimo vyznačené mlatové cesty;
 • sedat či lézt na pomník a zídky;
 • trhat květiny, poškozovat keře, stromy a trávník a provádět další zásahy do zeleně bez souhlasu nebo pokynu městem pověřených osob;
 • psát, rýt nebo malovat po zdech nebo je jinak poškozovat;
 • poškozovat mobiliář a ostatní vybavení pietního místa;
 • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše;
 • volné pobíhání psů či jiných zvířat; doprovázející osoba je vždy povinna zajistit úklid exkrementů;
 • v prostoru areálu nacházejícím se za pomníkem je z pietních důvodů úplný zákaz vstupu psů;
 • rozdělávat ohně a manipulovat s otevřeným ohněm, tábořit, provozovat pikniky či nocovat v areálu;
 • jezdit v areálu motorovými i nemotorovými vozidly, na koních, kolečkových bruslích, skateboardech apod.; vjezd invalidních vozíků je povolen;
 • využívat areál ke sportovním aktivitám, v zimním období je zde zakázáno sáňkovat, běžkovat či provozovat obdobné zimní aktivity;
 • létaní bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vlastníka a provozovatele Památníku Zámeček;
 • jinak narušovat klid, bezpečnost a pořádek. 

3.     V expozici Památníku Zámeček je zakázáno:

 • dotýkat se vystavených předmětů;
 • opouštět prohlídkovou trasu;
 • rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou či hlasem, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku;
 • pořizovat fotografie či videozáznam bez písemného souhlasu vlastníka nebo provozovatele
 • psát, rýt nebo malovat po stěnách nebo je jinak poškozovat;
 • kouřit, jíst a pít uvnitř objektu, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.;
 • vstupovat do objektu se psy a jinými zvířaty,
 • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.

4.     Kamerový systém

 • Za účelem ochrany areálu, mobiliáře a návštěvníků je v areálu pietního místa statutárním městem Pardubice provozován veřejný kamerový systém napojený na pult Městské policie Pardubice.
 • Za účelem ochrany expozice a návštěvníků je v objektu expozice Památníku Zámeček provozován vnitřní kamerový systém organizací Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace.

5.     Závěrečná ustanovení

 • Dozor nad dodržováním návštěvního řádu jsou oprávněni provádět strážníci městské policie a osoby pověřené provozovatelem. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
 • Provozovatel neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku porušení návštěvního řádu.
 • Odpovědnost provozovatele za případnou újmu vzniklou návštěvníkům se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 • Tento návštěvní řád byl schválen Radou městského obvodu Pardubice IV usnesením č. 563/53-III/2022 ze dne 14.3.2022 a Radou města Pardubic usnesením č. R/7619/2022 ze dne 28.3.2022.
 • Tento návštěvní řád nabývá účinnosti 28. 3. 2022.

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

 

Kontakt na provozovatele expozice: zamecek@zamecek-memorial.cz, tel: 720123604

 

 

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše